ULTRA KILLER

CATEGORIA DE UTILIZATORI: Profesionali și populație.

DOMENIUL DE UTILIZARE: Profilaxie sanitar umană.

Amoxicilina 250ml

ULTRA KILLER este indicat în combaterea insectelor zburătoare - musca (Musca domestica), ţânţari (Culex pipiens) şi a insectelor târâtoare - gândacul de bucătărie (Blattella germanica).

Domeniul de utilizare: Combaterea insectelor zburătoare și târâtoare în spații interioare.

Aria de aplicare: Combaterea insectelor zburătoare și târâtoare.

COMPOZIŢIE

tabel

MOD DE ACŢIUNE

Substanţele active, cipermetrina şi permetrina, sunt insecticide din clasa piretroizilor de sinteză ce acţionează prin contact şi ingestie. Aceste substanţe au şi efect acaricid datorită proprietăţilor lor lipofile, esterii piretroizi sunt neurotoxici şi produc paralizia acarienilor. Piperonil butoxidul potenţează efectul cipermetrinei şi permetrinei, inhiba oxidarea piretroizilor în organismul insectelor, prelungind degradarea insecticidelor. Produsul are acţiune paraziticidă foarte bună în doze mici. Prezintă o bună degradare biologică şi de aceea nu se acumulează în sol şi în lanţul alimentar. Insecticidele pe baza de piretroizi au o toxicitate redusă pentru om şi animale.


MOD DE UTILIZARE

Se prepară o soluţia în concentraţia recomandată şi se aplică prin aspersare pe suprafeţele din interiorul şi exteriorul încăperilor, adăposturilor şi pe ustensile, cu repetare la un interval de 14 zile, în funcţie de gradul de parazitare.

  • combaterea insectelor târâtoare: – gândacul de bucătărie (Blatta Germanica): soluţie 3-4% (30 - 40 ml produs / 1 litru apă), timp de acţiune 120 minute.
  • combaterea insectelor zburătoare:

- musca (Musca domestica): soluţie 3-4% (30 - 40 ml produs / 1 litru apă),  timp de acţiune 15 minute;

- ţânţari (Culex pipiens): soluţie 3-4% (30 - 40 ml produs / 1 litru apă),  timp de acţiune 48 ore.

Spaţii interioare: Stropiri locale ale suprafeţelor – colţuri întunecoase, nişe, crăpături, debarale, de-a lungul pragurilor uşilor şi ferestrelor, în spatele dulapurilor, sertarelor, aragazului, frigiderului, în jurul coşului de gunoi, a ţevilor de apă şi canalizare, a instalaţiilor sanitare. Se aplică un strat uniform de soluţie (50 ml soluţie de lucru/1 m.p.).

Spaţii exterioare: Aplicaţii locale pe terase, geamuri, depozite de gunoi, vegetaţie.

Bariera de protecţie: Pentru clădiri se obţine prin aplicarea în strat uniform a soluţiei pe o bandă de 2–3 m în jurul clădirii şi pe clădire pe o înălţime de cca. 1 m (200 ml soluţie de lucru/1 m.p.).

 

 

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

În caz de intoxicaţie se va scoate victima afară la aer şi se începe evaluarea funcţiilor vitale.

În caz de inhalare: Se va transporta persoana expusă la aer curat. Dacă apar efecte secundare solicitaţi imediat sfatul medicului.

În caz de contact cu pielea: Se scot articolele de îmbracaminte ce au luat contact cu soluţia insecticidă şi se va spăla pielea cu apă şi săpun din abundenţă. Dacă este necesar se acordă asistenţă medicală.

În caz de contact cu ochii: Până la sosirea echipei medicale se vor spăla ochii cu apă ţinând pleoapele complet deschise, timpul de spălare este de 15–20 minute.

În caz de ingestie: Până la sosirea echipei medicale se evaluează funcţiile vitale şi în cazul în care victima este conştientă i se va da să bea 1–2 pahare de apă. Dacă victima este în stare de inconştienţă se aşează în poziţie de repaus si se vor elibera căile de respiraţie.

 

Remanență: 14 zile, în funcţie de gradul de absorbţie al suprafeţei.

ATENŢIE!

Se va utiliza numai soluţie diluată, proaspăt preparată şi bine omogenizată.

Produsul nu se aplică pe animale.

Suprafetele din adaposturile de animale supuse deparazitarii cu ULTRA KILLER  vor fi supuse unei curăţiri mecanice riguroase, urmată de spălari cu jet de apă.

Nu se efectuează deparazitari pe timp ploios.

Suprafeţele care au fost deparazitate nu se spală cu apă.

Nu se va utiliza la stropitul plantelor şi seminţelor destinate consumului uman.

A nu se lăsa la o temperatură sub 10OC.

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR!

PRECAUŢII

Nu se aplică pe echipamente electrice.

Se va evita contaminarea alimentelor şi a ustensilelor de gătit.

Se va evita contactul cu produsul, prin inhalare de vapori, stropire, ingerare.

Se va evita contaminarea râurilor şi lacurilor.

După golire, flaconul nu se refoloseşte în alte scopuri.

 

DEPOZITARE

A se păstra la o temperatură cuprinsă între 10-25OC, în ambalajul original, protejat de radiaţia solară, de surse de căldură, ferit de îngheţ, în zone uscate şi bine ventilate.


tabel

Fraze de pericol

H226 – Lichid şi vapori inflamabili.

H302 – Nociv în caz de înghiţire.

H312 – Nociv în contact cu pielea.

H332 – Nociv în caz de inhalare.

H335 – Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauţie

P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 – A se păstra departe de surse de căldură/ scântei/flăcări deschise sau suprafeţe încinse. Fumatul interzis.

P220 – A se pastra departe de alimente, băuturi şi hrana pentru animale.

P262 – Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

P273 – Evitaţi dispersarea în mediu.

P305+ P315+P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: spălaţi cu multă apă şi săpun. Consultaţi imediat medicul.

P302+ P315+P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. Consultaţi imediat medicul.

P391 – Colectati scurgerile de produs.

P501 – Eliminaţi conţinutul/ recipientul prin incinerare.

 
 

Flacoane de 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 ml si canistre de 5 L, 10 L, 20 L produs.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
PERIOADA DE VALABILITATE ÎN CONDIŢII NORMALE DE DEPOZITARE: 3 ani de la data fabricaţiei
 
 
Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare
 

Alte produse

TILOZINA FP INJ

TILOZINA FP INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine, porcine, ovine, caprine, câini, pisici, găini adulte.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Se recomandă în tratamentul infecţiilor aparatului

citeste mai mult

GENTAMICINA FP 50%

GENTAMICINA FP 50%

SPECII ŢINTĂ: Suine, tineret bovin (viței).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul infecţiilor bacteriene gastrointestinale (gastrite, enterite, dizenterii

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image