GERMOSTOP L

Categoria de utilizatori: Industriali şi profesionali şi populație.Amoxicilina 250ml

Tip de produs: TP2, TP3.

TP2:
Domeniul de utilizare: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale.
Aria de aplicare: Dezinfecția suprafețelor din domeniul casnic, colectivități şi industrial, cu excepția celor din unitațile sanitare.

TP3:
Domeniul de utilizare: Igiena veterinară.
Aria de aplicare: Dezinfecția profilactica a suprafetelor, echipamentelor si utilajelor din domeniul veterinar.

Compoziţia / informaţii privind componenţii:

tabel comp

Tipul preparatului si forma de conditionare:
Solutie lichida concentrată condiționata in ambalaj de 50 ml, 100ml, 200 ml, 500 ml, 1 litru și canistre de 5 litri, 10 litri , 20 litri.

Indicatii de utilizare: concentratia si timpul de contact
În cazul in care GERMOSTOP L este recomandat in diluție, se utilizează diluat numai cu apă.

Dezinfecția suprafetelor (TP2):
Produsul se aplica în dilutie si timp de contact conform Tabel 1.
Solutia se aplica prin stergere sau pulverizare, dupa o buna curatare mecanica, spalare, degresare (daca este cazul) si clatire a acestora. Cantitatea de solutie diluata /m2 este de cca.40 – 100 ml/m2.

Dezinfectia suprafetelor echipamentelor si utilajelor din domeniul veterinar (TP3):
Concentratia de utilizare si timpul de contact - conform Tabel 2. Solutia preparata se va utiliza imediat si se va aplica pe suprafete prin stergere sau prin pulverizare.
Solutia se aplica in cantitati de cca. 200 - 400 ml/m2 prin pulverizare, in conformitate cu normele de dezinfectie.
Suprafetele destinate dezinfectiei sunt curatate mecanic si hidromecanic, urmate de curatare cu detergent si clatire.
Calitatea dezinfectiei se poate controla de catre medicul epidemiolog, prin utilizarea unei truse de testare rapida, pe probele de sanitatie prelevate. Durata vidului sanitar depinde de calitatea dezinfectiei: poate varia de la câteva zile la 15 zile.
Întreaga actiune de dezinfectie se va desfasura sub controlul medicului veterinar epidemiolog, care va autoriza repopularea dupa respectarea timpului afectat acestei actiuni, conform tehnologiei de crestere si exploatare.

Precautii speciale pentru utilizare:
Nu se va folosi în combinatie cu substante tensioactive anionice (detergenti uzuali, sapun).
Nu se va folosi în combinatie cu alti dezinfectanti de tip: apă oxigenată, hipoclorit de sodiu sau cu alte substante puternic alcaline.

tabel1

tabel2
 
Metoda de aplicare: prin stergere si pulverizare
 
Condiții de păstrare și depozitare:
Depozitarea se face la temperaturi mai mici de 25°C, în containere originale, protejate de radiaţia solară, surse de căldură, în zone uscate şi bine ventilate, ferite de îngheț. Depozitaţi departe de materiale incompatibile (acizi şi agenţi oxidanţi puternici, substanţe alcaline), de hrană şi băuturi.

Păstraţi containerele închise etanş şi sigilate până la utilizare. Containerele care au fost deschise se reînchid şi se păstrează în poziţie verticală pentru a preveni scurgerile. Nu se depoziteazai în containere neetichetate. Utilizați containere adecavate pentru prevenirea contaminarii mediului. Materialele recomandate pentru ambalaje sunt PET si HDPE.
 
 
Instrucţiuni privind eliminarea deşeului produsului şi a ambalajului:
Produs periculos pentru mediu. Produs biodegradabil. Apele reziduale de la instalatiile si cladirile in care se foloseste produsul sunt diluate si dirijate la statia de epurare pentru ape organice,unde sunt descompuse de microorganisme specializate. Flacoanele golite de produs nu se reutilizează, eliminarea produsului şi a ambalajului său, se face cu o firmă specializată, conform legislației în vigoare.

Evaluarea securităţii chimice: Pictograme, simboluri si indicarea pericolului
 
clas
 
Fraze de pericol (H):
H302 – Nociv în caz de înghitire. H318 – Provoacă leziuni oculare grave. H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efect pe termen lung.

Fraze de precauţie (P):
P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P233 – Păstraţi recipentul închis etanş. P234 – Păstraţi numai în recipentul original. P262 – Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P273 – Evitati dispersia in mediu. P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. P301+P310 – ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P305+P315+P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: spălaţi cu multă apă şi săpun. Consultaţi imediat medicul. P391 – Colectati scurgerile de produs. P501 – Aruncaţi conţinutul/ recipientul in conformitate cu reglementarile locale in vigoare.

MASURI DE PRIM AJUTOR
 
Dupa inhalare: Se va transporta persoana expusă la aer curat. Daca apar efecte secundare solicitați imediat sfatul medicului.

După contactul cu pielea: Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Spălaţi pielea contaminată cu multă apă. Scoateţi hainele şi încălţămintea contaminate. Spălaţi complet hainele contaminate cu apă înainte de a le scoate sau purtaţi manuşi de protecţie. Continuaţi să vă clătiţi timp de cel puţin 15 minute. Arsurile chimice trebuie tratate de medic. În cazul apariţiei unor simptome, evitaţi o altă expunere la produs. Curăţaţi îmbrăcămintea înainte de reutilizare. Curăţaţi încălţămintea înainte de reutilizare.

După contactul cu ochii: Solicitați imediat asistența medicala de specialitate (oftalmolog). Este necesară spalarea ochilor cu apa timp de ≈ 10-15 minute (apa la temperatura de 20-30ºC), ținănd pleoapele complet deschise; daca purtați lentile de contact, îndepartați-le imediat . Nu permiteți victimei sa se frece la ochi și sa inchida ochii. Arsurile chimice trebuie tratate imediat de medic.

După ingestie (inghițire): Solicitați imediat asistența medicala. Se clatește gura cu apă (apă la temperatura de 20 – 30ºC). In cazul inghițirii accidentale, si daca este conștienta, persoana expusa trebuie sa bea mici cantitați de apa. Opriți administrarea apei daca persoana are greața deoarece exista risc de aspirație a vomei. Nu induceți voma decât la indicația personalului medical. Nu administrați niciodata nimic pe cale orala unei persoane aflate in stare de inconstiența.

Recomandări/ restricții privind protecția sănătații si a factorilor de mediu, TPIII
Dezinfecția se realizează în compartimentele golite, in absența animalelor.
Durata vidului sanitar depinde de calitatea dezinfecției: poate varia de la câteva zile la 15 zile.
Întreaga acțiune de dezinfecție se va desfașura sub controlul medicului veterinar epidemiolog, care va autoriza repopularea dupa respectarea timpului afectat acestei acțiuni, conform tehnologiei de creștere și exploatare.
 
 
Flacoane din polietilenă opace x 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 L, 2L, 5L, 10L, 20L.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 

 

Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare

Alte produse

AMPICILINĂ FP 60%

AMPICILINĂ FP 60%

pulbere orală

SPECII ŢINTĂ: Suine şi pui de găinăAmoxicilina 250ml

INDICAŢII: Se utilizează la suine și pui de găină (broileri) pentru tratamentul infecțiilor

citeste mai mult

ERITROMICINA FP 5% INJ

ERITROMICINA FP 5% INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine, ovine, porcine, găini și câini.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La bovine se recomandă pentru tratamentul afecţiunilor aparatului respirator

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image