FORSEPT

Soluție dezinfectantă concentrată de uz veterinar

Categoria de utilizatori: Industriali şi profesionaliAmoxicilina 250ml

Domeniul de utilizare: Decontaminarea adăposturilor, utilajelor, mijloacelor de transport, folosite în creşterea, întreţinerea, reproducerea, producţia, transportul şi livrarea animalelor, a cabinetelor, laboratoarelor, clinicilor veterinare, abatoarelor.

COMPOZIŢIE:
Clorură de alchildimetilbenzilamoniu (Nr. C.A.S. 68391-01-5, Nr. C.E. 269-919-4) 20%
Formaldehidă (Nr. C.A.S. 50-00-0, Nr. C.E. 200-001-8) ....15%
Excipienți q.s.ad. 100 ml.
 

Modul de utilizare: 

tabel

Cantitatea de solutie dezinfectanta aplicata prin pulverizare: 200 ml/m2 pentru suprafete netede, 300 ml/m2 pentru suprafete rugoase

Condiții de păstrare și depozitare: Depozitaţi la temperatură mai mică de 25°C. Depozitaţi în containerele originale, protejate de radiaţia solară, surse de căldură, în zone uscate şi bine ventilate. Depozitaţi departe de materiale incompatibile (acizi şi agenţi oxidanţi puternici, substanţe alcaline), de hrană şi băuturi. Păstraţi containerele închise etanş şi sigilate până la utilizare. Containerele care au fost deschise se reînchid şi se păstrează în poziţie verticală pentru a preveni scurgerile. Nu depozitați în containere neetichetate. Utilizați containere adecavate pentru prevenirea contaminarii mediului. Materiale recomandate pentru containere: flacoane din material plastic (PET si HDPE).

MASURI DE PRIM AJUTOR
Dupa inhalare: Se va transporta persoana expusă la aer curat. Daca apar efecte secundare solicitați imediat sfatul medicului.

După contactul cu pielea: Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Spălaţi pielea contaminată cu multă apă. Scoateţi hainele şi încălţămintea contaminate. Spălaţi complet hainele contaminate cu apă înainte de a le scoate sau purtaţi manuşi de protecţie. Continuaţi să vă clătiţi timp de cel puţin 15 minute.

Arsurile chimice trebuie tratate de medic. În cazul apariţiei unor simptome, evitaţi o altă expunere la produs. Curăţaţi îmbrăcămintea înainte de reutilizare. Curăţaţi încălţămintea înainte de reutilizare.

După contactul cu ochii: Solicitați imediat asistența medicala de specialitate (oftalmolog). Este necesară spalarea ochilor cu apa timp de ≈ 10-15 minute (apa la temperatura de 20-30ºC), ținănd pleoapele complet deschise; daca purtați lentile de contact, îndepartați-le imediat . Nu permiteți victimei sa se frece la ochi și sa inchida ochii. Arsurile chimice trebuie tratate imediat de medic.

După ingestie (inghițire): Solicitați imediat asistența medicala. Se clatește gura cu apă (apă la temperatura de 20 – 30ºC). In cazul inghițirii accidentale, si daca este conștienta, persoana expusa trebuie sa bea mici cantitați de apa. Opriți administrarea apei daca persoana are greața deoarece exista risc de aspirație a vomei. Nu induceți voma decât la indicația personalului medical. Nu administrați niciodata nimic pe cale orala unei persoane aflate in stare de inconstiența.

 
Instrucţiuni privind eliminarea deşeului produsului şi a ambalajului: Produs periculos pentru mediu. Produs biodegradabil. Flacoanele golite de produs nu se reutilizează, eliminarea produsului şi a ambalajului său, se face cu o firmă specializată, conform legislației în vigoare.
Clasificare, etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 CLP
 
clas
 
H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H351 – Susceptibil de a provoca cancer. H317 – Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H371 – Poate provoca leziuni ale organelor interne prin inhalare, în contact cu pielea şi prin inghiţire. H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic. P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P260 – Nu inspiraţi vaporii. P262 – Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P305+ P315+P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: spălaţi cu multă apă şi săpun. Consultaţi imediat medicul. P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. P309+P311 – ÎN CAZ DE EXPUNERE sau dacă nu vă simţiţi bine: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. P501 – Eliminaţi conţinutul/ recipientul prin incinerare. P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. P391 – Colectaţi scurgerile de produs.
AVIZ 1115BIO/03/12.24
 
Valabilitate: 1 an
 
 
Solutie lichida concentrată condiționata in ambalaje de material plastic de 50 ml, 100ml, 200 ml, 500 ml, 1 litru si canistre de 5 litri, 10 litri , 20 litri.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 
 

Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare

Alte produse

NEOMICINA FP 10%

NEOMICINA FP 10%

SPECII ŢINTĂ: Cabaline de agrement, bovine (viţei), ovine (miei), caprine (iezi), suine (purcei), păsări (găini ouătoare şi pui broileri), câini

citeste mai mult

ENROFLOXACINA FP 25

ENROFLOXACINA FP 25

SPECII ŢINTĂ: Porci, câini, pisici şi păsări (broileri şi curcani).

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Tratamentul infecţiilor primare şi secundare ale tractusului

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image