DEO-VET

Categoria de utilizatori: Profesionali, industriali.

Detergent dezinfectant concentrat (TP3)Amoxicilina 250ml

Domeniul de utilizare: Domeniul veterinar.

Aria de aplicare: Detergent dezinfectant concentrat pentru dezinfecția profilactică și de necesitate a suprafețelor, utilajelor, a adăposturilor pentru animale, a vehiculelor utilizate pentru transportul animalelor, precum și a suprafețelor din piețe agroalimentare și târguri de animale.

COMPOZIŢIE:Clorură de alchil dimetil benzilamoniu C12 - C18 (Nr. C.A.S. 68391-01-5, Nr. C.E. 269-919-4) 5%
Clorură de didecildimetilamoniu (Nr. C.A.S. 7173-51-5, Nr. C.E. 230-525-2) 5%.
Excipienți q.s.ad. 100 ml.
 

Modul de aplicare

Deo Vet oral 1000ml

Decontaminarea şi dezinfectarea halelor de animale: Dezinfecţia se execută în compartimentele golite, în absenţa animalelor (conform principiului “totul plin - totul gol”), după îndepărtarea gunoiului, dejecţiilor, a resturilor de furaje etc. şi curăţarea corespunzătoare a suprafeţelor şi echipamentelor.

Recomandări: Înainte de utilizarea dezinfectantului trebuie realizată o curăţare corespunzătoare a suprafeţelor. Factori care determină eficacitatea dezinfecţiei: depopularea totală a halei; curăţirea mecanică perfectă a suprafeţelor ce urmează a fi dezinfectate; respectarea concentraţiei şi a timpului de contact recomandat; aplicarea uniformă a soluţiei cu un utilaj de dezinfecţie corespunzător, care să asigure acoperirea suprafeţelor cu o peliculă continuă de dezinfectant;

Depozitare: La temperaturi cuprinse între 10 şi 30°C. Depozitaţi în containerele originale, protejate de radiaţia solară, surse de căldură, în zone uscate şi bine ventilate. Depozitaţi departe de materiale incompatibile, de hrană şi băuturi. Păstraţi containerele închise etanş şi sigilate până la utilizare. Containerele care au fost deschise se reînchid şi se păstrează în poziţie verticală pentru a preveni scurgerile. Nu depozitaţi în containere neetichetate. Utilizaţi containere adecvate pentru prevenirea contaminării mediului. Materiale recomandate pentru containere: Flacoane din material plastic (PET, PE).

Măsuri de prim-ajutor:
-Inhalare: Se va transporta persoana expusă la aer curat. Dacă apar efecte secundare solicitaţi imediat sfatul medicului.
-După contactul cu pielea: Scoateţi hainele şi încălţămintea contaminate; este necesară spălarea pielii contaminate cu apă. Dacă este necesar se acordă asistenţă medicală. Curăţaţi îmbrăcămintea şi încălţămintea înainte de reutilizare.
-După contactul cu ochii: Este necesară spălarea ochilor cu apă timp de cel puţin 10 - 15 minute, ţinând pleoapele complet deschise; dacă purtaţi lentile de contact, îndepărtaţi-le imediat. Dacă există orice semn de lezare a ţesutului sau iritaţie persistentă, obţineţi sfatul medicului imediat.
-După ingestie (înghiţire): Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Se clăteşte gura cu apă. În cazul înghiţirii accidentale, şi dacă este conştientă, persoana expusă trebuie să bea mici cantităţi de apă. Opriţi administrarea apei dacă persoana are greaţă deoarece există risc de aspiraţie a vomei. Nu induceţi voma decât la indicaţia personalului medical. Nu administraţi niciodată nimic pe cale orală unei persoane aflate în stare de inconştienţă. Dacă persoana expusă este în stare de inconştientă, se aşează în poziţie de repaus şi se acordă imediat asistenţă. Menţineţi libere căile respiratorii. Desfaceţi obiectele de îmbrăcăminte ca: gulerul, cravata, bretelele sau cureaua.

{bfaccordion-start}
{bfaccordion-slider + PRECAUŢII ŞI ATENŢIONĂRI SPECIALE}

 

Instrucţiuni privind eliminarea deşeului produsului şi a ambalajului: Produsul concentrat este periculos pentru mediu. produsul este biodegradabil. Flacoanele golite de produs nu se reutilizează, eliminarea produsului şi a ambalajului sau se face cu o firmă specializată, conform legislației în vigoare.

Clasificare, etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 CLP.

clas
 
H317 - Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H318 - Provoacă leziuni oculare grave . H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic. P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P305+P315+P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: spălaţi cu multă apă şi săpun. Consultaţi imediat medicul. P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. P391 – Colectaţi scurgerile de produs. P273 – Evitaţi dispersarea în mediu.
AVIZ 1440BIO/03/12.24
Valabilitate: 2 ani
 

{bfaccordion-slider + MOD DE PREZENTARE}

Flacoane din material plastic x 100 ml, 500 ml, 1 L și canistre 5L, 10L, 20L.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

{bfaccordion-end}

Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare 
 

Alte produse

BISULFIM COMPRIMATE

BISULFIM COMPRIMATE

SPECII ŢINTĂ: Comprimate pentru câini şi pisici

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul este indicat la câini și pisici în tratamentul infecțiilor bacteriene primare

citeste mai mult

PESARII SPUMANTE SI EFERVESCENTE CU OXITETRACICLINA SI NEOMICINA 25 CP

PESARII SPUMANTE SI EFERVESCENTE CU OXITETRACICLINA SI NEOMICINA 25 CP

SPECII ŢINTĂ: Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine şi câini

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul se recomandă pentru cabaline, bovine, ovine, caprine, suine şi

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image