DEO-SEPT

Categoria de utilizatori: Industriali şi profesionaliAmoxicilina 250ml

Detergent dezinfectant concentrat pentru suprafețe, utilaje și mobilier din unități sanitare și spații publice (TP2)
Detergent dezinfectant concentrat pentru industria alimentară și industria de preparare a furajelor (TP4)

COMPOZIŢIE TP3/TP4:
Clorură de alchil dimetil benzilamoniu C12 - C18 (Nr. C.A.S. 68391-01-5, Nr. C.E. 269-919-4) ....5%,
Clorură de didecildimetilamoniu (Nr. C.A.S. 7173-51-5, Nr. C.E. 230-525-2) ....5%.
Excipienți q.s.ad. 100 ml.
 

Domeniul de utilizare TP2:
Unități sanitare și spații publice.

Aria de aplicare TP2:
Detergent dezinfectant concentrat pentru suprafețe, echipamente, utilaje și mobilier.

Domeniul de utilizare TP4:
Dezinfectante pentru industria alimentară și industria de preparare a furajelor.

Aria de aplicare TP4:
Decontaminarea și dezinfectarea suprafețelor, echipamentelor, utilajelor, recipientelor și conductelor aferente producției, transportului și depozitării produselor alimentare, furajelor sau băuturilor.

Mod de utilizare: Produsul se utilizează diluat în apa potabilă, la temperatura camerei, prin pulverizare pe suprafeţe sau prin imersiunea obiectelor în soluţia dezinfectantă, respectând concentraţiile şi timpii de contact specificaţi, în funcţie de natura contaminantului şi gradul de contaminare.

tabel1
tabel2

Îndepărtarea mucegaiurilor (TP2, TP4): se prepară soluţii proaspete cu concentraţia de 2,5 % (5: 200) de DEO-SEPT în apă. Soluţia se aplică astfel încât să acopere integral suprafaţa atinsă de mucegai. Se lasă să se usuce şi se repetă tratamentul la interval de 7 zile dacă se constată reapariţia mucegaiului. Nu este necesară clătirea.

Dezinfectarea suprafeţelor (TP2, TP4): Cantitatea de soluţie dezinfectantă aplicată în funcţie de natura suprafeţelor: 100 ml soluţie DEO-SEPT / m2 pentru suprafeţe netede; 300 ml soluţie DEO-SEPT / m2 pentru suprafeţe poroase. Înainte de utilizarea dezinfectantului, trebuie realizată o curațare corespunzătoare a suprafețelor.

Depozitare: La temperaturi cuprinse între 10 şi 30°C. Depozitaţi în containerele originale, protejate de radiaţia solară, surse de căldură, în zone uscate şi bine ventilate. Depozitaţi departe de materiale incompatibile, de hrană şi băuturi. Păstraţi containerele închise etanş şi sigilate până la utilizare. Containerele care au fost deschise se reînchid şi se păstrează în poziţie verticală pentru a preveni scurgerile. Nu depozitaţi în containere ne-etichetate. Utilizaţi containere adecvate pentru prevenirea contaminării mediului. Materiale recomandate pentru containere: Flacoane din material plastic (PET, PE).

Măsuri de prim-ajutor:
-Inhalare: Se va transporta persoana expusă la aer curat. Dacă apar efecte secundare solicitaţi imediat sfatul medicului.
-După contactul cu pielea: Scoateţi hainele şi încălţămintea contaminate; este necesară spălarea pielii contaminate cu apă (20 - 30°C) și săpun. Dacă este necesar se acordă asistenţă medicală. Curăţaţi îmbrăcămintea şi încălţămintea înainte de reutilizare.
-După contactul cu ochii: Este necesară spălarea ochilor cu apă timp de cel puţin 10 - 15 minute (apă la 20 - 30°C), ţinând pleoapele complet deschise; dacă purtaţi lentile de contact, îndepărtaţi-le imediat. Dacă există orice semn de lezare a ţesutului sau iritaţie persistentă, obţineţi sfatul medicului imediat.
-După ingestie (înghiţire): Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Se clăteşte gura cu apă (apă la 20 - 30°C). În cazul înghiţirii accidentale, şi dacă este conştientă, persoana expusă, trebuie să bea mici cantităţi de apă. Opriţi administrarea apei dacă persoana are greaţă deoarece există risc de aspiraţie a vomei. Nu induceţi voma decât la indicaţia personalului medical. Nu administraţi niciodată nimic pe cale orală unei persoane aflate în stare de inconştienţă. Dacă persoana expusă este în stare de inconştientă, se aşează în poziţie de repaus şi se acordă imediat asistenţă. Menţineţi libere căile respiratorii. Desfaceţi obiectele de îmbrăcăminte ca: gulerul, cravata, bretelele sau cureaua.

 
Instrucţiuni privind eliminarea deşeului produsului şi a ambalajului: Produsul concentrat este biodegradabil și periculos pentru mediu. Flacoanele golite de produs nu se reutilizează, eliminarea produsului şi a ambalajului său se face cu o firmă specializată, conform legislaței în vigoare.

Clasificare, etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 CLP.

clas

H317 - Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H318 - Provoacă leziuni oculare grave. H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic. P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P305+P315+P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: spălaţi cu multă apă şi săpun. Consultaţi imediat medicul. P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. P391 – Colectaţi scurgerile de produs.
AVIZ 1439BIO/02/12.24; AVIZ 1698BIO/04/12.24
Valabilitate: 2 ani

 
Flacoane din material plastic x 100 ml, 500 ml, 1 L și canistre 5L, 10L, 20L.
Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.
 

Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare

 
 

Alte produse

ERITROMICINA FP 5% INJ

ERITROMICINA FP 5% INJ

SPECII ŢINTĂ: Bovine, ovine, porcine, găini și câini.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: La bovine se recomandă pentru tratamentul afecţiunilor aparatului respirator

citeste mai mult

BISULFIM PREFIX

BISULFIM PREFIX

SPECII ŢINTĂ: Suine, păsări (găini, tineret înlocuire, broileri, curcani, gâște, rațe, fazani, bibilici)

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: BISULFIM - premix se recomandă

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image