ALDEZIN

Categoria de utilizatori: Industriali şi profesionaliAmoxicilina 250ml

Dezinfectant lichid concentrat igiena veterinară (TP3)
Dezinfectant lichid concentrat pentru industria alimentară și industria de preparare a furajelor (TP4)

COMPOZIŢIE TP3/TP4:
Glutaraldehidă (Nr. CAS 111-30-8, Nr. CE 203-856-5) ....18%,
Clorură de alchil (C12-C16) ….5%,
dimetilbenzil amoniu (Nr. CAS 68424-85-1, Nr. CE 270-325-2) ....5%,
Clorură de didecildimetil amoniu (Nr. CAS 7173-51-5, Nr. CE 230-525-2) ....5%,
Excipienți q.s.ad. 100 ml.
 

Domeniul de utilizare TP3: Igienă veterinară.

Aria de aplicare TP3: Dezinfectarea adăposturilor, suprafeţelor, utilajelor şi mijloacelor de transport în comun, folosite în creşterea, întreţinerea, reproducerea, producţia, transportul şi livrarea animalelor, dezinfectarea suprafeţelor din abatoare, pieţe agroalimentare şi târguri de animale.

Domeniul de utilizare TP4: Dezinfectante pentru industria alimentară și industria de preparare a furajelor.

Aria de aplicare TP4: Decontaminarea și dezinfectarea suprafeţelor, echipamentelor, utilajelor, recipientelor și conductelor aferente producţiei, transportului și depozitării produselor alimentare, furajelor sau băuturilor.

Mod de utilizare TP3:

Programul de decontaminare pentru halele de animale:

Etapa I: Curățenia mecanică si hidromecanică:

- Se elimina furajele ramase în adaposturi sau în hrănitori;

- Se elimina utilajele mobile;

- Se golesc fosele și prefosele ori de câte ori este posibil

1. Faza de fixare se realizeaza prin pulverizarea suprafețelor necurațate mecanic, cu o soluție de ALDEZIN 1% in apă, pulverizare 200 ml soluție/m2, timp de contact 15 minute.

2. Faza de curațire mecanica si hidromecanica propriu-zisa se realizeaza prin indepartarea gunoiului, dejectiilor, resturilor de furaje, prafului de pe pardoseli, pereți, tavane, ferestre, conducte, adăposturi, jgheaburi, rigole, instalații de canalizare, cu ajutorul furtunilor  cu jet puternic de apă (cerințe minime 40 atm) si a diverselor ustensile (razuri, perii)

Etapa II: Spălarea:

Se aplica un detergent – degresant cu acțiune de inmuiere (la concentrația indicată) pentru îndepartarea resturilor proteice,  grăsime, murdărie), pulverizare 400 ml soluție/m2. Se lasă să acționeze in jur de ½ ora după care se spală cu grijă tot compartimentul cu pompa la presiune înalta. Utilizarea apei calde (40-45°C) amelioreaza calitatea muncii și reduce timpul. În cazul spălarii cu apă caldă este suficienta presiunea de 80-100 bar.

Clătirea: este necesar să se clăteasca bine intrucăt antreneaza eliminarea ultimelor murdării. Ideală este clătirea la debit bun și presiune mica (50-60 bar).

Etapa III: Dezinfecția:

Se aplică pe toate suprafețele dezinfectantul ALDEZIN cu acțiune bactericida , fungica si virulicida, respectănd concentrațiile si timpii de contact specificați.

tabel1

Cantitatea de soluţie dezinfectantă aplicată: 100 ml/m2 pentru suprafeţe netede; 300 ml/m2 pentru suprafeţe poroase. Se recomandă ca înainte de utilizarea dezinfectantului să se realizeze o curățire mecanică corespunzătoare a suprafețelor. Produsul se utilizează la temperaturi cu prinse între 10-30 0C.

Timpul de contact: se închide hala și se respectă timpul de contact între substanța dezinfectantă și suprafețele supuse dezinfecției.

Neutralizarea dezinfectantului: se spală cu apă suprafețele dezinfectate, numai după expirarea timpului de contact.

Prelevare probe sanitație: calitatea dezinfecției se verifica imediat, de către medicul epidemiolog prin utilizarea unei truse de testare rapidă. Numarul de probe ce se preleveaza este cuprins între 5-10/compartiment (10 probe se iau pentru un compartiment de maternitate).

Varuire: dupa uscarea suprafețelor dezinfectate se văruiește cu lapte de var și sulfat de cupru.

Etapa IV: Introducerea echipamentului în hală: se efectueaza numai după ce echipamentul a fost spălat și dezinfectat.

Etapa V: Vidul sanitar: durata vidului sanitar depinde de calitatea dezinfecției, poate varia de la câteva zile la 15 zile.

Întreaga acțiune de dezinfecție se va desfășura sub controlul medicului veterinar epidemiolog, care va autoriza repopularea , dupa respectarea timpului afectat acestei acțiuni, conform tehnologiei de creștere  si exploatare.

tabel2

Metoda de aplicare: prin pulverizare pe suprafețe sau imersarea obiectelor în băi cu solutie de Aldezin, după ce se diluează.

 

Precautii speciale pentru utilizare:

Produsul va fi manipulat numai de către persoanele autorizate. Nu se va folosi în combinație cu substanțe tensioactive anionice (detergenți uzuali, săpun). Nu se va folosi în combinație cu alți dezinfectanți de tip: apa oxigenata, hipoclorit de sodiu sau cu substanțe puternic alcaline.

Depozitare (TP3/TP4): La temperaturi mai mici de 25°C,ferit de îngheț, în containerele originale, protejate de radiaţia solară, surse de căldură, în zone uscate şi bine ventilate; departe de materiale incompatibile, de hrană şi băuturi. Păstraţi containerele închise etanş şi sigilate până la utilizare. Containerele care au fost deschise se reînchid şi se păstrează în poziţie verticală pentru a preveni scurgerile. Nu depozitaţi în containere ne-etichetate.

Măsuri de prim ajutor (TP3/TP4):

Inhalare: Se va transporta persoana expusă la aer curat. Solicitați sfatul medicului.

Contactul cu pielea: Spălati pielea contaminată cu multă apă (la 20-30°C) şi săpun. Scoateţi hainele şi încalţămintea contaminate.

Contactul cu ochii: Spălarea ochilor cu apă  timp de ≈10-15 min., ţinând pleoapele complet deschise; dacă purtaţi lentile de contact, îndepărtaţi-le imediat. Solicitați sfatul medicului.

Ingestie (înghiţire): Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Nu se provoacă voma. Se clăteşte gura cu apă. În cazul înghiţirii accidentale, şi dacă este conştientă, persoana expusă trebuie să bea mici cantităţi de apă ≈500 ml. Opriţi administrarea apei dacă persoana are greaţă deoarece există risc de aspiraţie a vomei.            

Condiţii privind eliminarea deşeului produsului şi a ambalajului: Produs biodegradabil, periculos pentru mediu. Flacoanele golite de produs nu se reutilizează, eliminarea produsului şi a ambalajului se face cu o firmă specializată,  în conformitate cu legislația în vigoare.

Clasificare, etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 CLP.

clas

Precauţii (TP3/TP4): H302-Nociv în caz de înghiţire. H312-Nociv în contact cu pielea. H332-Nociv în caz de inhalare. H314-Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H317-Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H334-Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare. H400-Foarte toxic pentru mediul acvatic. P260-Nu inspiraţi vaporii. P305+P315+P352-ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: spălaţi cu multă apă şi săpun. Consultaţi imediat medicul. P280-Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. P309+P311- ÎN CAZ DE EXPUNERE sau dacă nu vă simţiţi bine: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P271-A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. P501-Aruncați conținutul/ recipientul în conformitate cu reglementările locale în vigoare. P273-Evitaţi dispersarea în mediu. P391 – Colectaţi scurgerile de produs.

TP3: AVIZ Nr. 1114BIO/03/12.24, TP4: AVIZ Nr. 1790BIO/04/12.24

Valabilitate: 3 ani

 

TP3- Flacoane x 100 ml, 500 ml, 1 L și bidoane de 3L, 5L, 10L, 20L, 60L.

TP4 - Flacoane x 100 ml, 500 ml, 1 L și bidoane de 3L, 5L, 10L, 20L.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

 

Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare

Alte produse

TIASOL

TIASOL

SPECII ŢINTĂ: Porci, iepuri, găini, curcani, porumbei care nu sunt destinați consumului uman.

Enrofloxacina FP 25

INDICAŢII: Produsul este indicat la porci, iepuri

citeste mai mult

CLORTIMULIN

CLORTIMULIN

SPECII ŢINTĂ: Suine.

Amoxicilina 250ml

INDICAŢII: Produsul este indicat la suine în prevenirea (în efectivele în care diagnsoticul a fost confirmat) și

citeste mai mult

Image
Image
Image
Image