Logo Farmavet
DEO-SEPT

DEO-SEPT

FORMA DE CONDIȚIONARE: Lichid concentrat

CATEGORIA DE UTILIZATORIIndustriali și profesionali

DOMENIUL DE UTILIZARE TP2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării direct la oameni sau animale.

Aria de aplicare TP2: Detergent dezinfectant concentrat pentru suprafețe, echipamente, utilaje și mobilier.

COMPOZIȚIE: Clorură de alchil dimetil benzilamoniu C12 - C18 (Nr. CAS: 68391-01-5, Nr. C.E. 269-919-4) ....5%.

Clorură de didecildimetilamoniu (Nr. CAS: 7173-51-5, Nr. C.E. 230-525-2) ....5%.

Excipienți q.s.ad. 100 ml.

 

Eficacitate 

Activitate și metoda de testare

Aplicare

Concentrația

Timp de acțiune

Inactivează virusurile conform DVV,

RKI față de BVDV(HCV), Vaccinia virus,

HBV, HIV, H5N1, H1N1

 Ștergere suprafețe

2%

5 minute

Bactericidă conform EN 1276, EN 13727

față de Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa

Ștergere suprafețe

2%

15 minute

   

2,5%

5 minute

Fungicidă conform EN 1275, EN 1362

față de Aspergillius niger

Ștergere suprafețe

2%

60 minute

Fungicidă conform EN 1275, EN 13624,

în condiții de murdărie, față de

Aspergillius niger, Candida Albicans

Ștergere suprafețe

2.5%

15 minute

Fungicidă conform, EN 13624,

în condiții de murdărie,

față de Aspergillius niger, Candida Albicans

Ștergere

2,5%

30 minute

 

INDICAȚII DE UTILIZARE: Produsul se utilizează diluat în apa potabilă, la temperatura camerei, prin pulverizare pe suprafețe respectând concentrațiile și timpii de contact specificați. Cantitatea de soluție dezinfectantă aplicată în funcție de natura suprafețelor: 100 ml soluție DEO-SEPT / m² pentru suprafețe netede; 300 ml soluție DEO-SEPT / m² pentru suprafețe poroase.

Depozitare: La temperaturi mai mici de 25°C,ferit de îngheț, în containerele originale, protejate de radiația solară, surse de căldură, în zone uscate și bine ventilate; departe de materiale incompatibile, de hrană și băuturi. Păstrați containerele închise etanș și sigilate până la utilizare. Containerele care au fost deschise se reînchid și se păstrează în poziție verticală pentru a preveni scurgerile. Nu depozitați în containere ne-etichetate. Utilizați containere adecvate pentru prevenirea contaminării mediului (HDPE).

Condiții privind eliminarea deșeului produsului și a ambalajului: Flacoanele golite de produs nu se reutilizează, eliminarea produsului și a ambalajului se face cu o firmă specializată, în conformitate cu legislația în vigoare.

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 CLP:                                                               

 GHS07                      GHS09                        GHS05

 Pericol

H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii. H318 - Provoacă leziuni oculare grave. H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic. P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P305+P315+P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: spălați cu multă apă și săpun. Consultați imediat medicul. P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. P273 – Evitați dispersarea în mediu. P391 – Colectați scurgerile de produs.

Aviz Nr. 1439BIO/02/12.24

Valabilitate: 2 ani

MOD DE PREZENTARE

Flacoane din material plastic de 100 ml, 500 ml, 1 L și canistre 5L, 10L, 20L.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare

 
logo-footer
news ico | EN

Publish modules to the "offcanvas" position.